Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Gizlilik Politikası”):

 • Efemege Yapı Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi ’nin( Efemege) kusadasitatilevi.com alan adlı internet sitesi ve alt alanları, mobil uygulamaları, mobil internet siteleri aracılığıyla ne tür kişisel veriler (“Kişisel Veri”) topladığını,
 • Kişisel Verilerin nasıl işlendiğini,
 • EKişisel Verilerin hangi amaçlarla işlendiğini,
 • www.kusadasitatilevi.com’nin Kişisel Verileri paylaşabilip paylaşamayacağı veya kimler ile paylaşabileceği,
 • www.kusadasitatilevi.com Platformu’nun kullanıcılarının haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 • Çerezler (Cookie) hakkında bilgilendirmeyi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; işbu Gizlilik Politikası’nda düzenleme altına alınan koşullara tabi olarak,  kullanıcıların web sitemiz üzerinde paylaşmış olduğu Kişisel Verilerin elektronik ortamda veya kağıt üzerinde:

 • işleneceğini ve kullanılacağını,
 • kaydedileceğini,
 • depolanacağını,
 • muhafaza edileceğini,
 • değiştirileceğini,
 • yeniden düzenleneceğini,
 • kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar  ile paylaşılacağını,
 • KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabileceğini veya devredilebileceğini,
 • elde edilebilir hale getirileceğini,
 • sınıflandırılacağını

ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

www.kusadasitatilevi.com Platformu üzerinde kişisel verilerin Efemege  tarafından işlenmesine dair olan herhangi bir referans, hemen yukarıda zikredilen işlemlerin hepsini kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvanı: Efemege Yapı Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi

Adresi: Soğucak Mah. Pine Valley Sk. No.1/5 09400 Kusadasi /Aydın / Turkey

Telefon: 0090 530 551 16 43

Eposta adresi: info@kusadasitatilevi.com

Ticaret Sicil No.:Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 4635-Ticaret sicil numarası ile kayıtlı

Vergi Dairesi ve Vergi No.Kuşadası – 7730284367

MERSİS No.: 773028436700018

İşlenen Kişisel Veriler

www.kusadasitatilevi.com Platformu’nun işleticisi olan,Efemege kullanıcılardan aşağıdaki bilgileri talep edebilir ve kullanıcılar tarafından tedarik edildikten sonra bu bilgileri işleyebilir:

 • Ad, soyad,
 • Doğum tarihi,
 • Doğum yeri,
 • Mobil telefon numarası,
 • Sabit telefon numarası,
 • E-posta adresi,
 • Cinsiyet,
 • Adres,
 • Kullanıcıların, www.kusadasitatilevi.com Platformu’na bir sosyal ağ veya sosyal medya platformu hesabı üzerinden üye olmaları veya giriş yapmaları üzerinde; kullanıcıların daha önceden söz konusu sosyal ağ veya sosyal medya platform ile paylaştıkları bilgiler,
 • Kredi kartı/debit kart/banka kartı sahibinin adı, kart numarası, kart son geçerlilik tarihi, güvenlik numarası, hesap numarası ve üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla ödemelerin gerçekleşmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri içeren ödeme bilgileri.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Efemege, yukarıda sayılan Kişisel Veri türlerini kullanıcılardan talep edebilir ve bunları:

 • İstatistiksel işler de dâhil olmak üzere, kullanıcılara web sitemiz üzerinde daha iyi hizmet verebilmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve platformun performansını ve işleyişini geliştirmek;
 • KVKK’ya uyum, ilaveten ve özellikle Kişisel Verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeleri amacının düzenlendiği KVKK’nın 4/II-d madde hükmüne uyum;
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuata uyum;
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuata uyum;
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili tarihte geçerli olan suç ve ceza düzenlemesi içeren yasalara uyum;
 • Kişisel Verilerinize dair olarak düzenleyici idari işlem, önlem veya bireysel idari talep, işlem veya emir şeklindeki idari kurum ve kuruluşların bilgi paylaşımı, bilgi saklanması, kayıt tutulması, bilgi aktarımı, raporlama taleplerine uyum;

amaçlarına yönelik olarak işleyebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı

Kişisel verilerinizin işlenmesi:

 • Açık rızanıza (KVKK Madde 5/I) dayalı olarak
 • Açık rızanız olmaksızın, aşağıdaki koşulların varlığında, KVKK Madde 5/II uyarınca:
  • Kanunlarda açıkça öngörülmüşse (KVKK Madde 5/II-a)
  • KVKK Madde 5/II-b uyarınca:
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızanızın açıklayamayacak durumda iseniz, veya
   • Rızanıza veya rıza beyanınıza hukuki bir geçerlilik tanınmadığı durumlarda ve
 • Sizin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesi zorunlu ise
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesi, web sitemiz üzerinde veya aracılığıyla kabul edilen Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunun inikadı ve işburada sayılanlar dâhilindeki yükümlülüklerin ifası ile bağlantılı olduğu ölçüde gerekli ise (KVKK Madde 5/II-c)
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesiEfemege’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu ise (KVKK Madde 5/II-ç)
 • Kişisel Verileriniz, sizin tarafınızca hâlihazırda alenileştirilmiş ise (KVKK Madde 5/II-d)
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise (KVKK Madde 5/II-e)
 • Sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Efemege’ın meşru menfaatleri için Kişisel Verilerinizin işlenmesi zorunlu ise (KVKK Madde 5/II-f).koşullarının varlığında mümkündür.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Efemege aşağıdaki hususlardaki taleplerinizi iletme hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse, Kişisel Verilerinizin işlenmesine dair bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel Verilerinizin bu işlenme amaçlarına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığı ve aktarıldığı durumlarda kime aktarıldığı,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi ile uyumlu olarak Kişisel Verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin özellikle yukarıda taleplerinizi ve KVKK’noın 10. ve 11. maddesinde sayılan diğer taleplerinizi Efemege’ye:

 • kağıt üzerinde, “Soğucak Mah. Pine Valley Sk. No.1/5 09400 Kusadasi /Aydın / Turkey” adresine posta yoluyla göndererek,
 • kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz veya Efemege’ye daha önceden bildirdiğiniz ve Efemege’ın kayıtlarında bulunan e-posta adresiniz ile info@kusadasitatilevi.com’a e-posta göndererek,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza veya özellikle https://www.kusadasitatilevi.com alan adlı web adresleri üzerindeki mesaj uygulaması olmak üzere başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Talep içeriğinde,

 • Adınız ve soyadınız ve –talep kağıt üzerinde ise- ıslak imzanız,
 • Türk vatandaşı iseniz, TC kimlik numaranız – yabancı ülke vatandaşı iseniz – pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Adresiniz,
 • E-posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa fax numaranız,
 • Talep konusu bulunmalıdır.

Talep konusuna dair olan bilgiler talebe eklenmelidir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Madde 5/IV-V hükümleri uyarınca, talep tarihi, talebin Efemege’ye ulaştığı/Efemege’tarafından tebliğ alındığı tarihtir.

Efemege’ye tarafından taleplerinizin işlem görmesi

Efemege’ talebi kabul eder veya gerekçesini size açıklayarak reddeder. Efemege cevabını size yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Efemege’ye cevabı ilgili kişinin talebini sunarken verdiği bilgileri, talebin konusu ve talebe dair açıklamalarının içerecektir.

Talepleriniz, en kısa sürede ve talep tarihinden itibaren en geç 30 için içinde sonuçlandırılır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, başvurunuza kağıt üzerinde cevap verilecekse, talebiniz Efemege’ye hatasından kaynaklanmadığı sürece, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Efemege’ye cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verecekse, Efemege tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bilgi taleplerine ek olarak, talebiniz, Efemege tarafından bir aksiyon alınmasına yönelikse ve bu talep Efemege  tarafından kabul edilmişse; Efemege’ye söz konusu aksiyonu en kısa sürede alacak ve bundan sizi haberdar edecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Madde 4/II hükmü uyarınca, ilgili kişiler başvurularını Türkçe olarak yapmak şartıyla talep haklarından yararlanabilir. Ancak, Efemege başka dillerde yapılan taleplerinize de yanıt verebilir.

Kişisel Veri Saklama Süresi

Ticari deflerler, envanterler, açılış bilançosu, mali beyanlar, yıllık raporlar, ticari mektup ve yazışmalar, Vergi Usul Kanunu uyarında tutulması gereken belgeler (kayıtlar, faturalar, serbest meslek makbuzları, vb.), işe giriş ve çıkış bildirgeleri ve buna benzer çalışan kayıt ve belgeleri gibi, Efemege’ yürürlükteki hukuktan doğan kayıt tutma yükümlülüklerine ek olarak; yürürlükteki diğer kanunlarca kayıt tutma yükümlülüğü altına alınmayan aşağıdaki verileriniz, aşağıda belirtilen süreler boyunca saklar:

 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca:
  • İletişim onaylarına dair kayıtlar, onayın geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl;
  • Diğer kayıtlar, kayıt tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Efemege’ tarafından saklanacaktır.
 • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlar, Efemege’ tarafından işlem tarihinden itibaren 3 yıl süre ile saklanacaktır.

Yukarıda anılan kayıt tutma süresinden sonra ,Efemege’ Kişisel Verilerinizi siler, yok eder veya anonimleştirir ve bu durumdan sizi haberdar eder.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler (cookie),

 • www.kusadasitatilevi.com’a erişim sağlayan sizin tarayıcınıza gönderilen küçük boyutlu teknik metin dosyalarıdır ve oturumun kapalı olması durumunda dahi erişim sağladığınız cihazda saklanır.

Çerezler, web sitesinde gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin devamlılığının sağlanması,

 • www.kusadasitatilevi.com, cihazınızda düzgün bir şekilde görüntülenmesi ve çalışması, tercihlerinizin kaydedilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir. Bunlarla birlikte site içi hareketlerden istatistikî veri elde edilmesi, sitede ne kadar süre kalındığının tespiti, sizin hangi tür hizmetlere ilgi duyduğunuzun ve reklam tercihlerinizin belirlenmesi gibi amaçlara da hizmet etmektedir.

Tarayıcınızın ayarları üzerinden çerez tercihlerinizi her zaman değiştirebilir ve çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda

 • www.kusadasitatilevi.com’un bazı fonksiyonları düzgün çalışmayabilir. İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul ederek,
 • www.kusadasitatilevi.com kapsamında çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işbu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Efemege’, KVKK’nın 12. Maddesi uyarınca,

 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, ve
 • Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

Efemege işbu paragraf kapsamında veri güvenliğine ilişkin sorumluluğu, yalnızca web sitemiz’nden gerçekleşen veri işleme faaliyetini kapsar.web sitemiz üzerinden Efemege ya da bir üçüncü kişi tarafından bağlantı verilmiş diğer web sitelerini işleten kişilerin kişisel veri işleme faaliyetlerinden Efemege sorumlu değildir.

Gizlilik Politikası’nda Değişiklik

İşbu Gizlilik Politikası gerekli olduğu durumlarda Efemege tarafından her zaman değiştirilebilir. Yeni Gizlilik Politikası, Efemege  tarafından veri sahiplerine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlüğe girer ve bağlayıcılık kazanır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası’ndan doğabilecek veya onunla bağlantılı her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim İzni

İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Efemege’nın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Arama

Ekim 2021

 • P
 • S
 • Ç
 • P
 • C
 • C
 • P
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kasım 2021

 • P
 • S
 • Ç
 • P
 • C
 • C
 • P
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Yetişkinler
0 Çocuklar
Evcil Hayvanlar
Boyut
Fiyat
Kolaylıklar
Tesisler

Compare listings

Karşılaştırmak
WhatsApp
Ara
Open chat
CANLI DESTEK